INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacja i zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CENTRUM TERAPII NEUROSENSUS  ALEKSANDRA WICHER-KRIL  z siedzibą przy UL. GAŁCZYŃSKIEGO 23 77-100 BYTÓW NIP: 8421776239 REGON 368078764 E-MAIL: NEUROSENSUS@GMAIL.COM TEL.: 534-981-471.
 2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych – imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, informacje o wykształceniu, data urodzenia, adres zamieszkania, numer konta bankowego, adres wysyłki w zakresie organizacji oraz postępowania administracyjnego dotyczącego usługi szkoleniowej organizowanego przez CTNeurosensus oraz sprzedaży i wysyłki towarów oferowanych przez sklep internetowy CTNeurosensus.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywanie innym podmiotom i osobom.
 4. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 2). 
 6. Oświadczam, że jest mi wiadomym, że posiadam  prawo do:
 • żądania od wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych:
 • dostępu do moich danych osobowych;
 • sprostowania moich danych osobowych;
 • usunięcia moich danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO i jeżeli przetwarzanie moich danych osobowych nie jest niezbędne w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO,
 • wniesienia do wskazanego w niniejszym oświadczeniu administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych:
 • na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 • do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy  89 ust. 1RODO, z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
  w interesie publicznym.
 • przenoszenia moich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.