rEGULAMIN
USŁUG SZKOLENIOWYCH

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych obowiązujący dla organizatora oraz uczestnika szkoleń:

1. Organizatorem usługi szkoleniowej jest: CENTRUM TERAPII NEUROSENSUS  ALEKSANDRA WICHER-KRIL  UL. GAŁCZYŃSKIEGO 23 77-100 BYTÓW NIP: 8421776239 REGON 368078764 E-MAIL: NEUROSENSUS@GMAIL.COM TEL.: 534-981-471.

2. Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu usług szkoleniowych NEUROSENSUS oraz akceptuje jego treść.

3. Wstępne zakwalifikowanie uczestnika na szkolenie odbywa się poprzez przesłania wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ctneurosensus.pl oraz dokonania wpłaty zaliczki (wysokość zaliczki ustalana indywidualnie, informacja zawarta w e-mailu z potwierdzeniem zgłoszenia) (do 5 dni po przesłaniu wypełnionego formularza).

4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest prawidłowa wstępna kwalifikacja (prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy i wpłata zaliczki) oraz opłacenie pozostałej kwoty należnej za usługę szkoleniową, nie poźniej niż na 10 dni przed planowaną datą szkolenia.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie szczegóły (za wyjątkiem osoby prowadzącej szkolenie) tj. miejsce, data, harmonogram, program szkolenia, mogą ulec zmianie.

6. Szczegóły organizacji szkoleń (szczegółowa lokalizacja, harmonogram oraz program szkolenia) zostaną przesłane do uczestnika nie później niż na 15 dni przed datą planowanego szkolenia.

7. Organizator zobowiązuje się do przesłania na adres e-mail uczestnika potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.

8. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest nie później niż na 10 dni przed datą planowanego szkolenia. Uczestnika zobowiązany jest do przesłania informacji o rezygnacji ze szkolenia na adres e-mail Organizatora (neurosensu@gmail.com). Środki zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od daty złożenia rezygnacji, na numer konta bankowego z którego został wykonany przelew przez uczestnika.

9. Wszelkie materiały szkoleniowe oraz poczęstunek (napoje ciepłe, woda, przekąski) są wliczone w cenę szkolenia.

10. Koszty dojazdu oraz noclegu uczestnik ponosi we własnym zakresie.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zniszczone w trakcie szkolenia.

12. Po ukończeniu szkolenia Klient zobowiązuje się do oceny szkolenia w ankiecie.

13. Uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie (warunkiem ukończenia szkolenia jest 100% obecności).

14. Rejestrowanie (w jakiejkolwiek postaci) przebiegu szkolenia przez uczestnika wymaga BEZWGLĘDNIE zgody prowadzącego.

15. W przypadku odwołania szkolenia z winy Organizatora, uczestnik nie ponosi kosztów. Zwrot dokonanych płatności odbędzie się w ciągu 14 dni na numer konta bankowego z którego dokonana była opłata za szkolenie.

16. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za usługę szkoleniową w przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu.

17. Wszelkie wpłaty dotyczące szkoleń dokonywane będą przez uczestnika na numer konta bankowego: 12 1240 3783 1111 0010 8384 0523 Centrum Terapii Neurosensus, tytułem: Nazwa szkolenia.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zebrania zbyt małej liczby uczestników bądź z innych niezależnych od Organizator przyczyn (np. sytuacji epidemiologicznej). Wszelkie opłaty zostaną zwrócone uczestnikowi w ciągu 14 dni od informacji o odwołaniu.

19. Faktura oraz certyfikat dla uczestnika zostanie:

a) przesłana przez Organizatora na adres e-mail podany przy kwalifikacji (szkolenie online)

b) wręczone podczas szkolenia stacjonarnego

20. Wysłanie formularza zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” oraz akceptacją postanowień w niej zawartych. Dostęp pod adresem https://ctneurosensus.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

21. Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania w sieci internetowej certyfikatu/zaświadczenia ze szkoleń, który zawiera osobisty podpis prowadzącego i organizatora. Dopuszcza się publikację po uprzednim retuszu tj. zakryciu danych wrażliwych.