REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep internetowy CTNeurosensus prowadzony jest przez Aleksandrę Wicher-Kril (zwaną dalej Sprzedawcą lub Sklepem), adres główny: ul. Gałczyńskiego 23 77-100 Bytów, adres siedziby: ul. Niepołomicka 32c/4 Gdańsk, NIP 8421776239. 

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem. 

3. Przez złożenie zamówienia rozumienie się wypełnienie formularza zamówień i poprawne go wysłanie. Po poprawnym złożeniu zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie z automatycznej skrzynki mailowej (prosimy nie odpowiadać). 

4. Podczas składania zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do dokładnego wypełnienia formularza zamówień. W przypadku podania błędnych danych Zamawiający pokrywa koszty ponownego wysłania towaru. 

5. Po otrzymaniu niepełnych danych potrzebnych do wysyłki, Sprzedawca ma prawo anulować (po upływie 7 dni roboczych) zamówienie i zwrócić płatność (w tej formie w jakiej była zrealizowana, w ciągu 14 dni roboczych). 

8. Realizacja zamówienia trwa do 14 dni roboczych. Wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe CTNeurosensus.

9. Sprzedawca ma prawo do opóźnienia wysyłki w przypadku nagłych wydarzeń losowych bądź braków magazynowych. Zamawiający zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany mailowo.

10. Wykonanie umowy wygasa z chwilą dostawy towaru, chyba że produkt jest wadliwy i objęty jest reklamacją. 

11. Ceny towarów w sklepie są cenami ostatecznymi, zawierające VAT i podatki, bez kwoty wysyłki. 

12. Kwota wysyłki ustalana jest po wybraniu odpowiedniej formy wysyłki w formularzu zamówienia. 

13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów. Zmiany te nie będą dotyczyć zamówień przyjętych do realizacji.

14. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie po sporządzeniu raportu szkodowego w obecności odbiorcy i dostawcy przesyłki. 

15. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2003 o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zwrócić produkt bez podania przyczyny do 14 dni. Jest to możliwe w przypadku jeśli produkt nie jest zniszczony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Sprzedawca dokonuje zwrotu należności, po otrzymaniu przesyłki zwrotnej, w postaci przelewu (bez kosztów przesyłki i przesyłki zwrotnej). 

16. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest anulowana, a Zamawiający nie ma żadnych zobowiązań wobec Sklepu.

17. Towar niepełnowartościowy w ramach reklamacji należy dostarczyć do siedziby Sklepu wraz z dokumentem potwierdzającym jego zakup – paragonem/fakturą. 

18. Reklamacja rozpatrywana jest w ciagu 14 dni od daty złożenia pisma reklamacyjnego. Pismo powinno zawierać dane Zamawiającego, datę zakupu, ewentualną kopię raportu szkodowego (jeśli dotyczy reklamacji uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwych warunków dostawy), powód reklamacji, podpis Zamawiającego. 

18. Chęć otrzymania faktury należy zaznaczyć w formularzu zamówienia. 

19. O wszelkich zmianach w regulaminie Zamawiający zostaną poinformowani niezwłocznie. 

20. Zamawiającemu, który nie akceptuje wprowadzonych zmian, przysługuje prawo do usunięcia konta.

21. Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Zamawiającym, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.U.2000 nr 22 poz. 271 ze zm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

23. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” oraz ich akceptacją. Dostęp pod adresem https://ctneurosensus.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

24. Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: neurosensus@gmail.com lub telefonicznie: 534-981-471 w dni robocze od 9:00 do 18:00.